سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

اسماعیل سیفی – ایران، گلستان، گرگان، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گروه

چکیده:

در این پژوهش ریزش جوانه های گل پیش از شکوفایی در زیتون رقم مانزانیلا مطالعه شد. ابتدا سه درخت زیتون ازرقم مانزانیلا و در هر درخت پنج شاخۀ گلدار انتخاب شدند. در هر شاخه سه گلآذین از هر یک از بخشهای بالایی، میانی، و پائینی برای مطالعۀ ریزشِ جوانههای گل در مدت 30 روز قبل از باز شدن بررسی شدند. درختان مورد مطالعه در میزان ریزشِ تفاوت بسیار معنیداری داشتند .(P <0.001 در درخت شماره 1 جوانه های گل بیشتری ( 11,53 %) در مقایسه با درختان شماره 2 1,73% و شماره 3 0,60% ریختند. بین بخش های مختلف شاخه از نظر میزان ریزشِ جوانههای گل پیش از شکوفایی ( 0,669 =P و تعداد گل درخوشه P=0.379 تفاوت معنی داری وجود نداشت. در بخش بعدی پژوهش ساختار خوشه ها و دوره شکوفایی در سه رقم مانزانیلا، میشن، و فرانتویو بررسی شد. خوشه ها در ساختار متفاوت بودند. دوره شکوفایی در مانزانیلا 8 روز ، و در میشن و فرانتویو 4 روز طول کشید. پایان شکوفایی در خوشه ها همزمان نبود، برای مثال در میشن 1 خوشه (از 45 عدد) شکوفایی را در 2 روز، 28 خوشه در 3 روز و 16 خوشه در 4 روز تمام کردند.