سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: هفتمین کنفرانس نیروگاه های برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

میثم برنتی –
میثم جعفری نوکندی –
سیدمهدی حسینی –
تقی بارفروشی –

چکیده:

به دلیل گستردگی و پیچیدگی مسأله زمان بندی تعمیرات پیشگیرانه ی سالانه در سیستم قدرت، مدلسازی دقیق این مسأله کاردشواری است. این پژوهش علاوه بر معرفی تابع هدفی جدید برای مسأله تعمیرات پیشگیرانه نیروگاه ها و خطوط انتقال بر اساسساختار بازار برق رقابتی، زمان بندی تعمیرات خطوط را با تعمیرات واحدها به صورت همزمان انجام داده است. با توجه به اهمیتخطوط در توان رسانی به نقاط بار، محدودیت ها و خروج پیش بینی نشده ی شبکه انتقال نیز در این مطالعه لحاظ شده است. ازشاخص امیدریاضی توان تأمین نشده برای اطمینان از حفظ قابلیت اعتماد سیستم استفاده شده است. این شاخص با استفاده ازشبیه سازی مونت کارلو محاسبه می شود. نتایج حاصل، نشان دهنده نزدیکی مدل ارائه شده به واقعیت است و از دقت و انعطاف بالاییبرخوردار است و قابل اعمال به هر سیستمی از جمله شبکه برق ایران خواهد بود.