سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین همایش دانشجویی فناوری نانو

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

ستار قادر – بخش مهندسی شیمی، دانشگاه تربیت مدرس
مهرداد منطقیان – بخش مهندسی شیمی، دانشگاه تربیت مدرس
مهرداد کوکبی – بخش مهندسی شیمی، دانشگاه تربیت مدرس
رسول صراف ماموری – بخش مهندسی شیمی، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

در این مقاله زمان هسته زایی در کریستالیزاسیونواکنشی نانو ذرات نقره در دما و فوق اشباع مختلف اندازه گیری و با تئوری هسته زایی مقایسه می شود. نانو ذرات باواکشننیترات نقره با هیدرازین درحضور سیترات سدیم تولید می شوند و زمان تاخیر با اندازه گیری جذب محلول تعیین می شود. نتایج آزمایشات نشان می دهد که زمان تاخیر با افزایش دما و فوق اشباع کاهش می یابد. تئوری کلاسیک هسته زایی زمان تاخیر را به خوبی پیش بینی می کند و کشش سطحی نانوذرات در دماهای مختلف محاسبه می شود.