سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سی امین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

علیرضا شهیدی – سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور

چکیده:

این مطالعه شامل نتایج جدیدی ازمطالعات تنش دیرین برروی گسلهای نرمال همزمان با رسوبگذاری دریال جنوبی البرز حدفاصل بخشهای باختری تا خاوری است مرز کرتاسه – پالئوژن درشمال ایران با یک ناپیوستگی ناحیه ای بزرگ مشخص میگردد کنگلومرای و ماسه سنگ قرمز رنگ قاره ای سازند فجن پالیوسن بصورت ناپیوستگی کلیه چینهای قدیمی تر موجود درسازندهای مزوزوییک را می پوشاند این ناپیوستگی نتیجه ای از وارونگی سوی تنش درحوضه های کاسپین جنوبی و کپه داغ است درادامه درطول ایوسن زیرین و میانی البرز جنوبی با حوادث زمین ساختی کششی همراهی میگردد سریهای آتشفشانی ایوسن میانی با یکسری گسلهای نرمال با روند خاوری باختری تاخاورشمال باختری – باخترجنوب باختری و درنتیجه کشش شمالی – جنوبی تا شمال شمال باختری – جنوب جنوب خاوری همراهی میگردند ما این حوادث کششی را دررابطه با بازشدگی درحوضه های پشت کمالی ناشی ازفرورانش پوسته اقیانوسی تتیس جوان برزبیر حاشیه اورازیا میدانیم