سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سی امین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

فرامرز مهراجی – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد عل
ابراهیم اصغری کلجاهی – دکتری زمین شناسی مهندسی، استادیار دانشگاه تبریز
علی قنبری – دکتری خاک و پی، دانشیار دانشگاه تربیت معلم تهران

چکیده:

پارکینگ زیرزمینی ملّت، طرح عظیمی است که در زیر پارک ملّت تهران به صورت دو دالان موازی هم ساخته میشود. این دالانها در عمق حدود ۴٠ متری زمین، به قطر ٢٠ متر و به طول حدود ۵٠٠ متراحداث میشوند تا در داخل هر دالان ۴ تا ۵ طبقه پارکینگ خودرو ساخته شود. برای مطالعات زیرسطحی این محدوده، حفاریهای شناسایی و آزمایشات مختلفی انجام شده است. این شناسایی-ها باحفر گمانه و چاهک و انجام آزمایشهای برجا و آزمونهای آزمایشگاهی صورت گرفته است. بهعلّت عدم امکان تهیه نمونه دستنخورده از خاکهای درشتدانه موجود، به مقدار قابل توجهی آزمایش- های برجا انجام شده است. در این مقاله مشخصات زمین شناسی مهندسی و پارامترهای ژئوتکنیکی آبرفتهای محدوده این طرح پرسیومتری، بارگذاری، آزمایشهای لرزه- ،SPT بررسی شده است. برای این منظوراز نتایج آزمایشهای ای و برش برجا استفاده شده است. بررسیها نشان داده که رسوبات محدوده طرح غالباً درشتدانه بوده و متعلق به آبرفتهای سریB و A هستند.