سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سی امین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

فاطمه علوی طبایی – دانشجوی کارشناسی ارشد
سروش مدبری – هیئت علمی دانشگاه تهران
هوشنگ اسدی هارونی – هیئت علمی دانشگاه اصفهان

چکیده:

کانساردالی اولین کانسارمس و طلا درکمان اتشفشانی ارومیه دختر ایران است دراین مطالعه دربررسی زمین شیمی زیست محیطی نمونه های خاک رسوب گیاه و آب ازمنطقه معدنی گرفته شد درنمونه خاک مقادیر عناصر ارسنیک 7.2تا328ppm انتیموان 1.7تا160ppm و بیسموت 0.5تا13.9ppm بی هنجاری نشان میدهد بررسی زمینه زمین شیمیایی عناصر درمنطقه نشان میدهد که عناصر نسبت به استاندارد جهانی غنی شدگی نشان میدهد محاسبه ضریب زمین انباشت و ضریب غنی شدگی نشاندهنده پتانسیل آلودگیهای زمین زاد درمنطقه است نمونه های گیاه ازگیاهان خودرو و همچنین گیاهان باغی موجود درمنطقه برداشت شد که درآنها عنصرمس دراکثر گونه ها و عنصر بور نیز درگونه های اسفند چوبک درمنه و هزارخارغنی شدگی نشان میدهد و با توجه به اینکه نومنه های گیاهی برای اکثر عناصر مقادیر شاخص زیست انباشت بین 0/01تا1 دارند براساس طبقه بندی باکر 1981 جز گیاهان غیرانباشتگر محسوب میشود