سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش شهروندی و مدیریت محله ای حقوق و تکالیف

تعداد صفحات: ۲۴

نویسنده(ها):

لاله اسکندری –

چکیده:

یکی از مولفه های اخلاق شهروندی اعتماد اجتماعی است. اعتماد اجتماعی لازمه مشارکت در دنیای مدرن است. از آنجا که برای تحقق توسعه پایدار در حوزه شهری، مشارکت و حضور زنان امری ضروری است، اعتماد اجتماعی زنان اهمیت ویژه‌ای می‌یابد. تعاملات و روابط نقش ویژه‌ای در ایجاد اعتماد دارند و در بررسی اعتماد اجتماعی زنان، می‌توان به محدود بودن روابط اجتماعی آنان اشاره کرد. این پژوهش بر آن است تا به مطالعه تاثیر روابط اجتماعی زنان بر اعتماد اجتماعی آنان بپردازد.هسته اصلی مدل تحلیل در این پژوهش نظریه چلبی است که بر نقش روابط اجتماعی در ایجاد اعتماد تأکیدی ویژه دارد. در این پژوهش که به روش پیمایشی صورت گرفته، حجم نمونه ۱۴۵ نفر و جامعه آماری، زنان همسردار ساکن در منطقه ۳ شهر تهران است. یافته های پژوهش حاکی از وجود همبستگی معنادار در سطح ۹۹ درصد، بین متغیر وابسته اعتماد اجتماعی با متغیرهای مستقل سطح روابط اجتماعی، نوع روابط اجتماعی و تعصب می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌باشد.