سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: کنگره ملی علوم انسانی

تعداد صفحات: ۲۷

نویسنده(ها):

محمدرضا اهنچیان – عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد
یحیی قائدی – عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت معلم تهران

چکیده:

به رغم اینکه بسیاری از مفاهیم، سازه ها، و نظریه های علوم تربیتی به گذشته های دور باز می گردد، این رشته را می توان یکی از دستاوردهای علمی سده بیستم دانست که تحول اندیشه های ج امعه شناختی و روان شناختی و در ضمن استقبال گسترده دولت ها و ملت ها از نهادهای آموزشی بر سرعت رشد آن افزود . .صاحب نظران زیادی، مدعی هستند که رویکرد غالب سده بیستم به عنوان عصر تکامل و بسط مدرنیته، بر بنیادهای نظری و روش های تحقیقی همه علوم، از مجموعه معارفی که » جمله علوم انس انی تأثیر گذاشت . علوم تربیتی نیز به منزله از « وضعیت وجودی، کارکرد و تحول وضعیات و وقایع تربیتی را مطالعه می کند مدرنیته آثار همه جانبه و عمیقی پذیرفت . مقاله، درصدد نشان دادن نشانه هایی مبنی بر این اثرپذیری و تحلیل انتقادی آن است . در فرصتی که ایجاد می شود، اصلی ترین آموزه های مرتبط با علوم انسانی از منظر مدرنیسم معرفی و سپس برداشت ها و انتظارات از علوم تربیتی از یک سو و پاسخ این رشته به آن انتظارات از سوی دیگر، بررسی می شود. روشن است که در این مجال، علوم تربیتی به منزله یک علم بشری و پدیده ای جهانی مورد نظر است و توصیف یا تحلیل های مقاله، جلوه های ویژه، مثلا ملی یا منطقه ای به خود نمی گیرد