سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سی امین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

جهانبخش دانشیان – عضوهیئت علمی تربیت معلم تهران
علیرضا طهماسبی سروستانی – شرکت ملی نفت
محسن یعقوبی – دانشگاه تربیت معلم تهران

چکیده:

دراین مطالعه یک برش چینه شناسی تحت الارضی چاه سعادت آباد 1 ازنهشته های الیگومیوسن درناحیه فارس اندازه گیری شده است ضخامت نهشته های موردنظر 295/5 متر است که عمدتا ازسنگهای آ]کی و سنگ آهکهای ماسه ای تشکیل شده است و شامل توالی از سازندهای جهرم آسمار یو رازک می باشدسنگهای سازند آسماری دربرشمورد مطالعه بطور همشیب و ناپیوسته روی سازند جهرم قرارگرفته و به صورت هم شیب و پیوسته با نهشته های سازند رازک پوشیده میش ود بررسی 195 نمونه از نهشته های موردنظر منجر به شناسایی 36جنس و 48گونه فرامینیفرا کفزی 3 جنس و گونه از فرامینیفرا پلاکتونیک و یک سری قطعات ماکرو و میکرو فسیل شد براساس گسترش چینه شناسی فرامینیفرا کف زی سه بیوزون به شرح زیرشناسایی شد:Orbitilites complanatus partial range zone57) Nummulites intermedius – Nummulites vascus assemblsge zone59) Austrotrillina howchini – Peneroplis evolutus assemblage zone که بیوزون اول بصورت محلی و دو بیوزون دیگر معادل بیوزون شماره 57و59 وایند Wynd1965 بوده و براساس گسترش این بیوزون ها سن سازند جهرم ائوسن پسین می باشد سازند اسماری از نظر سنی الیگوسن پیشین روپلین و معادل با واحد اسماری پایینی بوده و محدوده سنی سازند رازک الیگوسن پیشین روپلین میوسن پیشین اکیتانین می باشد.