سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سی امین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

ساناز عبداللهی پورسراسکانرود – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی ساختمانی
محمد محجل – دکتر یساختاروتکتونیک
علی سلگی – دکتری تکتونیک
کریم تقی پور – کارشناسی ارشد زمین شناسی ساختمانی

چکیده:

گسل امتدادلغز راست برتبریز با روند شمال باختر – جنوب خاور یکی ازگسلهای مهم جنبا و موثر درساختارپهنه آذربایجان می باشد بررسی ساختار سامانه گسلی دربخش باختری کوه های بزقوش مشخص ساخت که این کوه ها با گسلهای تراستی محصور شده اند گسل خاوری باختری دربخش شمالی کوه های بزقوش دارای شیب به سمت جنوب و گسل جنوبی دارای شیب به سمت شمال بوده و قدیمی ترین نهشته های برخاسته دراین کوه ها سنگهای اتشفشانی ائوسن دربخش مرکزی است این نهشته ها از هردو طرف شمالی و جنوبی برروی نهشته های جوانتر رانده شده اند راندگیهای جوانتر درسوبات میوسن تا کواترنری نیز دراین سامانه مشاهده می شود شواهد لرزه زمین ساخت ثبت شده ازمنطقه ادامه برخاستگی را تا زمان کنونی تایید می کند شواهد هندسی و جنبشی گسلهای موجود درکوه های بزقوش ساختاربرخاسته گلوار پایانه فشاری گسل تبریز را تایید می کند.