سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران 1384

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

مجید قناعت شعار – پژوهشکده لیزر و پلاسما، دانشگاه شهید بهشتی، اوین، تهران
وحید ستوده – پژوهشکده لیزر و پلاسما، دانشگاه شهید بهشتی، اوین، تهران
سیدمجید محسنی – پژوهشکده لیزر و پلاسما، دانشگاه شهید بهشتی، اوین، تهران
محمدمهدی طهرانچی – پژوهشکده لیزر و پلاسما، دانشگاه شهید بهشتی، اوین، تهران

چکیده:

در فیلمهای مغناطیسی تک محور با محور آسان عمود بر سطح، چرخش فارادی نور عبوری از حوزه های مغناطیسی غیر همجهت، مخالف یکدیگر است . نور عبوری از سطح فیلمی که شامل حوزه های موازی باشد پراشیده می شود و فیلم همانند یک توری فازی عمل می کند که آن را توری پراش فازی مگنتواپتیکی مـی نـامیم . ایـن نوع توری فازی دارای این مزیت است که می توان به وسیله میدان مغناطیسی مناسب اندازه و جهت حوزه های موازی را کنترل کرد . ایـن تـوری فـازی مگنتـواپتیکی امکان ساخت منحرف کننده های دو بعدی پرتو لیزر و مبدلهای مدی در اپتیک لایه نازک، را فراهم می آورد . مقدار زاویه انحراف پرتوهای پراشیده و بازده مرتبه هـای متفاوت پر اش، از مهمترین خواص این توری ها می باشد . در این مقاله پس از ایجاد حوزه های موازی درفیلم (BiYTm)3(FeGa)5O12 وساخت تـوری پـراش فـازی مگنتواپتیکی، ضمن اندازه گیری پهنای حوزه ها و چرخش فارادی فیلم به وسیله نور پراشیده شده از آن، بازده پرتوهای مراتب مختلف پراش را اندازه گیری کرده و بـا اعمال میدان مغناطیسی درون صفحه ای Hin ، تغییرات آنها را بررسی و تحلیل می کنیم .