سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران 1385

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

رضا متفرقه تیلکی – دانشکده فیزیک، دانشگاه صنعتی شریف
اعظم ایرجی زاد – دانشکده فیزیک، دانشگاه صنعتی شریف، پژوهشکده علوم و فناوری نانو، دانش
سیدمحمد مهدوی – دانشکده فیزیک، دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

در این پژوهش نمونه های نانوذرات طلا، نقره و مس در مایع های مختلف به روش کندوسوز لیزر پالسی نئودیمیم یاگ ساخته شدند . با مشاهدات TEM اندازه و توزیع ذرات در محدوده نانومتر تعیین گردید . خواص نوری نانو ذرات در محیط های آبی ، استن و اتانول با استفاده از اندازه گیری طیفهای خاموشی مورد بررسی قرار گرفت . نتایج نشان داده است که با استفاده از مایع های با گشتاور دوقطبی مولکولی زیاد مانند استن می توان ذرات ریزتر با پایداری بهتری ساخت . محیط کندوسوز هم می تواند در ترکیب نانوذرات موثر باشد . برای مثال استفاده از آب می تواند به اکسایش نانوذرات منجر شده و روش مناسبی را برای ساخت برخی نانوذرات اکسیدی فراهم آورد