سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران 1384

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

عباس آذرین – دانشکده فیزیک
اعظم ایرجی زاد – دانشکده فیزیک
ابوالقاسم دولتی – دانشکده علوم و مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی شریف ، تهران
محمد قربانی – دانشکده علوم و مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی شریف ، تهران

چکیده:

نانوسیمهای کبالت به روش الکتروشیمیایی درون حفرات غشائهای پلی کربنات با قطر 50 nm و طول 5 µm لایه نشانی شدند . به منظـور کنتـرل دقیـق طـول نانوسـیمها منحنی جریان بر حسب زمان لایه نشانی ثبت شده تا فرایند لایه نشانی درست قبل از بیرون امدن نانوسیمها از سطح متوقف گردد . ازمـایش SEM و AFM بـه منظـور ( CH2 Cl2 ( بررسی مورفولوژی سطح و اندازه نانوسیمها به کار گرفته شد . علاوه بر آن با اندازه گیری میزان جذب اپتیکی نانوسیمهای پخش شده در محلـول دی کلرومتـان نسبت ابعادی تخمین زنده و با نتایج مشاهدات میکرسکوپی مقایسه شد .