سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سی امین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

هدی عبدی زاده – کارشناس ارشد ژئوشیمی
علی کدخدایی – دکتری زمین شناسی نفت
مسعود شایسته – کارشناس ارشد چینه شناسی

چکیده:

یکی ازپارامترهای مهم ژئوشیمیایی مقدار کل کربن آلی TOC می باشد که جهت ارزیابی پتانسیل هیدروکربن زایی سنگ منشا استفاده میشود اندازه گیری این پارامتر مستلزم انجام آزمایشات ژئوشیمی برروی کنده های حفاری می باشد که پرهزینه و وقت گیر بوده و انجام آن برروی تعدادمحدودی نمونه صورت میگیرد دراین مطاقعه ازفناوریهای الگوریتم های ژنتیک که مبتنی برمفاهیم زیست شناسی هستند جهت تخمین TOC ازداده های پتروفیزیکی استفاده شده است ازعملگرهای زیستی مانند تقاطع و جههش جهت تولید مثل نسلهای جدید داده و انتخاب فرزندان نابغه استفاده شدها ست برای هرکدام از راه حلهای مساله یک کروموزوم تعریف شده و جوابهای مساله ژ«ها درسیرتکاملی رسیدن به جوابهای بهینه مساله قرارگرفته اند. این مطالعه برروی داده های مربوط به سه چاه از میدان نفتی اهواز انجام گرفت است الگوریتم ژنتیک غیرخطی ضرائب وزنی را برای داده های پتروفیزیکی محاسبه کرده که با استفاده از این ضرائب و داشتن داده های چاه پیمایی می توان TOC را برای سایر چاه های موجود درمیدان تخمین زد.