سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۷

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

حسین بهرامی – دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی اصفهان
پرویز کاملی –
هادی سلامتی –

چکیده:

دراین تحقیق به روش آلیاژسازی مکانیکی منگنایت پروسکایتی La0.8Pb0.2MnO3 ساخته شده است. La0.8Pb0.2MnO3 تک فاز با ساختار پروسکایتی به طور کامل بعد از ١٠ ساعت آسیاب ساخته شده است، که با افزایش زمان آسیاب اندازه ی دانه ھا کوچک می شود وآھنگ کاھش اندازه ی دانه ھا با افزایش زمان آسیاب کمتر می شود. نتایج اندازه گیری پذیرفتاری مغناطیسی نشان می دھد که با افزایش زمان آسیاب مقدار پذیرفتاری مغناطیسی کاھش پیدا کرده و دمای گذار پارامغناطیس به فرومغناطیس به سمت دماھای پایین تر جابه جا می شود.