سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و جامعه علمی ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سمیه غفاری – دانشجوی کارشناسی ارشد، پژوهشگاه مواد و انرژی
مسعود علیزاده – استادیار، مواد، پژوهشگاه مواد و انرژی
تورج عبادزاده – دانشیار، مواد، پژوهشگاه مواد و انرژی
کیوان اسدیان – استادیار، مواد، پژوهشگاه مواد و انرژی

چکیده:

در این تحقیق برای تولید ناتو کامپوزیت مولایت _ زیرکونیا از آلیاژ سازی مکانیکی استفاده شد. پس از مخلوط کردن پودر آلفا-آلومینا و زیرکن میکرونی با نسبت ۴۵/۵ به ۵۴/۵ ، عملیات آسیاکاری در آسیاب پر انرژی سیاره- ای جهت حصول ساختار نانو انجام شد. عملیات آسیاکاری به مدت زمان های صفر، ۳۰ و ۵۰ و ۷۰ ساعت انجام گردیده و سپس نمونه های آماده شده در درجه حرارت های ۱۴۰۰ و ۱۵۰۰ درجه سانتی گراد در کوره معمو لی تحت عملیات حرارتی قرار داده شدند. برای بررسی تغییرات فازی در حین آسیاب از آنالیز پراش پرتو ایکس استفاده شد . نتا یج پراش پرتو ایکس نشان داد که با افزایش زمان آسیاکاری فازهای کریستالی نمونه ها ازبین رفته و نمونه ها به شکل آمورف در میآیند. با گذشت زمان آسیاب در اثر افزایش مسیرهای دیفوزی ونی، مشاهده شد که فاز مولایت سریعتر و با انجام عملیات حرارتی در دماهای کمتر از ۱۵۰۰ درجه سانتی گراد تشکیل میگردد. برای تعیین ابعاد بلور ک ها از پیک های XRD (روش ویلیامسون-هال) استفاده شد. نتایج نشان داد که پس از آس یاکاری به مدت زمان ٧٠ ساعت ابعاد کریستال ها به حدود ۶۰-۷۰ نانومتر کاهش می یابد البته بیشتر ین مقدار فاز تتراگونال ز یرکونیا در نمونه آسیاب شده به مدت ٣٠ ساعت مشاهده گردید.