سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و جامعه علمی ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مسعود مشرفی فر – کارشناسی ارشد، عضو هیات علمی دانشگاه یزد
امین حکیمی زاد – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی اصفهان
مسعود مصلائی پور – دکترا، عضو هیات علمی دانشگاه یزد

چکیده:

در این تحقیق، کامپوزیت آلومینیوم با ذرات فاز دوم از جنس نیترید بور هگزاگونال و در سه حالت پودر خام، پودر پوشش دادهشده با الکترولس نیکل-فسفر و پودر پوشش داده شده توسط نیکل -فسفر بر روی پودر آلومینیوم، توسط همزنهای متفاوت و با سرعتهای همزدن مختلف ساخته و بهینه سازی شد . درصدهای پودر اضافه شده ۳ و ۶ و ۹ و ۱۲ درصد بود. آزمایشهای کشش و سختی سنجی روی کامپوزیتهای مذکور انجام شد و کامپوزیت با بهترین خواص از میان آنها انتخاب شد. آزمایش ها نشان دادکه اضافه کردن ۶ درصد پودر در حالت پوشش داده شده بر روی ذرات درشتتر آلومینیومی توسط الکترولس نیکل-فسفر، کمترین کاهش استحکام کششی و بیشترین اندازه سختی را سبب می شود . سطح پودرهای آمادهسازی شده برای ساخت کامپوزیت توسط میکرو آنالیز پراش انرژی پرتو ایکس (EDAX) آنالیز عنصری شد. همچنین سطح پوشش یافته پودر و سطح شکست کامپوزی ت به منظور بررسی وضعیت پودر بعد از پوشش دهی و بعد از قرار گرفتن در زمینه، توسط میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) مورد تحقیق قرار گرفت.