سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: سومین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

آرزو میرزایی –
سیدمهدی میردامادی –
سیدمحمود حسینی –
نوشین بنداریان –

چکیده:

تحقیق توصیفی – همبستگی حاضر با هدف بررسی و تحلیل سازه های اجتماعی – آموزشی موثر بر مشارکت کشاورزان استان گلستان درمدیریت بهینه آب کشاورزی طراحی و اجرا گردید کلیه کشاورزان عضو تعاونی های آب بران استان گلستان جامعه آماری این تحقیق را تشکیل دادند براساس فرمول کوکران 190 نفر به کمک روش نمونه گیری طبقه ای تناسبی و خوشه ای به صورت تصادفی انتخاب شدند ابزار پژوهش پرسشنامه بود که روایی و پایایی آن تایید گردید تجزیه و تحلیل داده ها از طریق نرم افزار sPSS نسخه 13 صورت گرفت نتایج حاصل از همبستگی اسپیرمن نشان داد که بین میزان استفادها ز منابع اطلاعاتی میزان تماسهایت رویجی میزان مشارکت انسجام و اعتماد اجتماعی و آگاهی از جنبه های مختلف تعاونی های آب بران با مشارکت کشاورزان درمدیریت بهینه آب کشاورزی رابطه ای معنی داری در سطح 1 درصد وجود دارد.نتایج حاصل از رگرسیون چند گانه گام به گام نشان داد که متغیرهای مشارکت اجتماعی انسجام اجتماعی میزان تماس های ترویجی و اعتماد اجتماعی 50% از تغییرات متغیر وابسته مشارکت کشاورزان در مدیریت بهینه آب کشاورزی را تبیین کرده است.