سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سی امین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

جعفر حسن پورکهل – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین ساخت
سیداحمد علوی – دکتری زمین ساخت
سلمان جهانی – دکتری زمین ساخت
محمدرضا قاسمی – دکتری زمین ساخت

چکیده:

گستره موردمطالعه درکمربندچین راندگی زاگرس و درزیرپهنه فارس واقع شده است دیاپیرنمکی دادنجان درهسته تاقدیس دادنجان نزدیک به یال جنوب باختری آن ودرنزدیکی پایانه جنوبی تکه ای ازپهنه گسله کره بس رخنمون دارد منشا این دیاپیر سری تبخیری هرمز است اغاز حرکت و سازوکار خیزش rising و خروج دیاپیر نمکی دادنجان و دیاپیرهای دیگر درراستای پهنه گسله کره بس به حوضه های کششی مانند حوضه های کششی جدایشی نسبتداده شده است هندسه چینه های همسایه دیاپیر نمکی دادنجان نشان دهنده پدیده فروسازش downbuilding) است که به عنوان مهمترین سازوکار رانشی خیزش این دیاپیر قبل ازچین خوردگی زاگرس عمل کرده است فروسازش درمراکز رسوبگذاری همسایه گنبد نمکی منجر به خیزش پیوسته آن شده است به نظر می رسد ناودیس های کنونی اطراف تاقدیس دادنجان نقش مراکز رسوب گذاری حوضه های کوچک را برای دیاپیر نمک یدادنجان بازی کرده اند که حجم به نسبت قابل توجهی ازرسوبات تامین شده را ته نشست داده اند از این طریق خیزش نمک را آسان نمودها ند و به دنبال آن درطول چین خوردگی زاگرس به عنوان یک مانع محلی دربرابر انتقال عادی تنش عمل کرده اند.