سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

ریحانه قاضی – دانشگاه شهید باهنر کرمان، دانشکده فنی،گروه مهندسی معدن
محمد رنجبر – دانشگاه شهید باهنر کرمان، دانشکده فنی،گروه مهندسی معدن
زهرا منافی – واحد تحقیقات هیدرومتالورژی ، امور تحقیق و توسعه ، مجتمع مس سرچشمه

چکیده:

بیولیچینگ درمقایسه با سایر روشهای متداول فرآوری، فرایند ساده، کارا و اقتصادی است. یکی از مشکلات عمده فرایند های بیولیچینگ با باکتری های مزوفیل در هنگام استفاده از کنسانتره مس، سینتیک های پایینواکنش می باشد که مانع از اقتصادی بودن این فرایند می شود. اما وقتی که میکروارگانیسمهای ترموفیل برای لیچینگ استفاده شدند، نرخهای لیچینگ به طور قابل ملاحظه ای به خاطر دمای بالا، ظرفیت بالای مقاومت نسبت به فلز و ویژگی های متابولیکی این نوعاز میکروارگانیسمها افزایش یافت. تحقیقات نشان داده است که میکروارگانیسمهایترموفیل نسبت به مزوفیلها در لیچینگ مس کاراتر می باشند. در اینمقاله باکتری اسیدیانوس بریرلی که ازمعدن مس سرچشمه جداسازی شد، با کنسانتره کالکوپیریتی درمحیط کشت 9K سازگار گردید. آزماشگاه در ظروف متحرک با دانسیته پالپ از 1 تا 15 درصد انجام شدند. نتایج نشان داد که پس از 6 ماه سازگاری ، باکتری مذکور تا غلظت 15% وزنی / حجمی از کنسانتره سازگار گردید و در دانسییته پالپ 10 درصد از زمان ماند 33 روز ، میزان بازیابی مس به 85% رسید.