سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران 1385

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

علیرضا کشاورز – گروه فیزیک دانشگاه صنعتی شیراز
زهره خلیفه – دانشگاه پیام نور مرکز شیراز

چکیده:

ا استفاده از مبانی نظری سالیتونهای اپتیکی، معادلات غیر خطی حاکم بر سالیتونهای نورشکستی پوششی نورولتاژی یک بعدی معرفی می شود و به کمک روش های عددی تابع توزیع شدت سالیتونی، نحوه تغییرات ضریب شکست محیط و پایداری آن بررسی می شود . همچنین اثر خود – خمشی سالیتون با در نظر گرفتن اثر دما مورد مطالعه قرار می گیرد . بر اساس مدل ارائه شده برهمکنش ناهمدوس میان سالیتونها با در نظر گرفتن فاصله جدایی مختلف میان آنها در یک بعد بررسی می شود