سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: دومین همایش ملی چشم انداز نطنز در الگوی معماری و شهرسازی اسلامی در افق 1404

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدحسن امیدوارعسکری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، دانشکده معماری
امین ابراهیمی دهکردی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب، گروه معماری

چکیده:

طی دهه های اخیر گسترش بی برنامه شهرها بدون در نظر گرفتن تاثیر این رشد بی برنامه بر محیط های طبیعی، باعث بر هم خوردن تعادل بین شهر و طبیعت شده است . در این میان رودکنارهای شهری به عنوان یکی از عناصر ساختار اکولوژیکی شهرها می توانند نقش موثری در جهت ایجاد تعادل بین فضای انسان ساخت شهر، طبیعت و ارتباط انسان با طبیعت ایفا نمایند دچار بی توجهی و آسیب های فراوانی شده اند . پژوهش حاضر با استفاده از روش کتابخانه ای و مطالعات میدانی به منظور جمع آوری اسناد و مدارک مرتبط، مولفه ها و معیارهای ارتقای محیط زیست شهر را مورد بررسی و تحلیل قرار داده است و با بهره گیری از مفاهیم زیست محیطی، تجارب جهانی و نظریه های ارائه شده در این زمینه و با تجزیه و تحلیل و همپوشانی مجموعه معیارها و شاخص های بدست آمده، به شاخص هایی دست یافت که به عنوان مولفه های زیست محیطی در طراحی رودخانه ها مورد استفاده واقع شود.