سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: اولین کنگره ملی تفکر و پژوهش دینی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حمیدرضا زنگنه قاسم آبادی – کارشناس ارشد تاریخ تشیع
محمدصادق واحدی فرد – استادیار دانشکده علوم انسانی، دانشگاه پیام نور

چکیده:

سبک زندگی، مجموعه ای از الگوی های نظام مند رفتارهای درونی و برونی، وضع های اجتماعی و دارایی های فرد یا گروه است که خاستگاه آن را باورها، ارزش های و هنجارهای شکل گرفته در یک فرهنگ یا خرده فرهنگ تشکیل می دهد. از آنجا که فرهنگ جوامع بشری و نظام معنایی آنان از عامل دین اثر می پذیرد . طبیعی است که آموزه های دینی در شکل گیری سبک زندگی موثر باشد . از طرفی چون روش و سبک زندگی در تقویت نظام معنایی موثرند ، میزان عمل به آموزه های دینی نیز از سبک زندگی متاثر است. اسلام با توجه به کلیه نیازهای انسانی ، اعم از مادی و معنوی و توجه به تمام ابعاد وجودی و هدف زندگی،زمینه رابرای تبیین سبک زندگی اسلامی فراهم آورده است. یکی از این آموزه ها که از اهمیت و جایگاه زیادی در اسلام برخوردار است ، صله رحم و جلو گیری از تضعیف و قطع آن است . در این پژوهش با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی سعی شده به عوامل تضعیف و قطع ارتباطات خویشاوندی و موانع صل رحم از منظ سبک زندگی امروزی پرداخته شو د.