سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: اولین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

فریدون رمضانی – عضو هیئت علمی گروه روانشناسی دانشگاه پیام نور
هومن عسکری – کارشناس ارشد روانشناسی تربیتی

چکیده:

زمینه و هدف: امروزه رشد سریع تکنولوژی ها بخصوص در بخش ارتباطات مقوله روابط انسانی را بشدت تحت تاثیرقرار داده است. از گذشته های دور بشر از ابزارها و روش های مختلفی برای برقراری ارتباط بهره برده است. اماامروزه شبکه های نوین اجتماعی بعنوان یکی از بسترهای پردامنه حوزه ارتباطات اجتماعی امروزه در زندگی افراد جاباز کرده و بخش قابل توجهی از وقت کاربران و روابطشان را در دست گرفته است. شبکه اجتماعی متشکل از افرادیاست که به وسیله وابستگی خاصی به یکدیگر مرتبط شده اند. هر شبکه اجتماعی فرهنگ ارتباطی خاص خود رادارد. آشنایی با ساختار و عملکرد این شبکه ها کمک بسیار زیادی به کاربران می کند تا شبکه مورد نیاز خود راجستجو نموده و برای رسیدن به اهداف خود از این شبکه ها کمک بگیرند سرسختی روان شناختی یکی ازموضوعات جدیدی است که ذهن بسیاری از پژوهشگران را به خود مشغول کرده است . سرسختی روان شناختیمجموعه ای متشکل از ویژگی های شخصیتی است که در مواجهه با حوادث فشار زای زندگی به عنوان حجمی ازمقاومت و به عنوان سپری حافظ عمل می کند. در این پژوهش سرسختی روان شناختی و حمایت اجتماعی جوانانکاربر و غیرکاربر شبکه های نوین اجتماعی مورد بررسی قرار گرفت.روش : در این مطالعه توصیفی، تعداد 120 نفر شامل 60 کاربر و 60 غیر کاربر شبکه های نوین اجتماعی شهربیرجند در دامه سنی 17-40 سال به پرسشنامه های سرسختی روان شناختی (نجاریان و همکاران)، حمایت اجتماعی شربورن و سووات و محقق ساخته شبکه های نوین اجتماعی (رمضانی، 1393 ) پاسخ دادند. داده های جمع آوری با ازمون t مستقل و ضریب همبستگی پیرسون گام به گام تحلیل شد. یافته ها: نتایج نشان داد بین سرسختی روان شناختی و حمایت اجتماعی کاربران شبکه های نوین اجتماعی رابطه معنی داری وجود دارد (P<5%). همچنین بین سرسختی روان شناختی و حمایت اجتماعی کاربران و غیر کاربران شبکه های نوین اجتماعی تفاوت معنی داری وجود دارد. بین سرسختی روان شناختی کاربران و غیر کاربران تفاوت وجود دارد اما در میزان حمایت اجتماعی آنها تفاوت معنی داری وجود دارد و بین سرسختی روان شناختی کاربرانزن و مرد تفاوت وجود دارد.نتیجه گیری : براساس یافته ها می توان بیان داشت با توجه به ارتباط بین سرسختی روان شناختی و حمایتاجتماعی و نیز اثر گذاری استفاده از شبکه های نوین اجتماعی بر ابعاد روانی- اجتماعی کاربران لذا با مدیریتاستفاده از این شبکه ها بعنوان یک بستر نوین در برقراری ارتباطات انسانی می توان ضمن بهر مندی از مزایای آندر برقراری ارتباط آسان، سریع و ارزان، آسیب های روانی- اجتماعی آن را به حداقل کاهش داد.