سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: هفتمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران (جغرافیای سیاسی شهر)

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

زهره فنی – دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه شهید بهشتی تهران
محمدامین هونکزهی – دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه شهید بهشتی تهران.
معصومه براری – دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه شهید بهشتی تهران

چکیده:

شهرها همیشه به عنوان خاستگاه تمدن بشری مورد توجه نظریه پردازان علوم گوناگون بوده اند و شهرهوشمند مکانی ممتاز برای توسعه پایدار است که در آن به مسائلی مانند ترافیک، مصرف انرژی، آلودگی، تخریبزمین و غیره از طریق یک رویکرد نوآورانه و سیستماتیک، بر اساس ارتباط و تبادل اطلاعات با هدف بهینه سازیفرآیندها پرداخته شده است. شهر هوشمند بیشتر از یک شهر دیجیتال، شهری است که قادر به پیوند سرمایهفیزیکی با سرمایه اجتماعی به منظور توسعه خدمات بهتر و زیرساخت ها باشد. آن گونه است که قادر به گردهم آوری فن آوری، اطلاعات، و دیدگاه سیاسی، برحسب یک برنامه منسجم و بهبود خدمات شهری شود . سرمایهاجتماعی را به سادگی می توان به عنوان وجود مجموعه معینی از هنجارها یا ارزش های غیر رسمی تعریف کردکه اعضای آن با همکاری و تعاون، در آن سهیم هستند. مشارکت در ارزش ها و هنجارها به خودی خود باعثتولید سرمایه اجتماعی نمی گردد. هنجارهایی که تولید سرمایه اجتماعی می کنند اساسا باید شامل ویژگی هاییاز قبیل اعتماد، صداقت، تعهد و ارتباطات دو جانبه باشد. شهر زاهدان به عنوان یک شهر بزرگ در منطقه جنوبشرق کشور، با رشد جمعیتی سریع، به عنوان شهری تجاری- خدماتی ، با برخورداری از سرمایه اجتماعیمناسب و برخورداری از حمایت ویژه دولت مردان بعنوان مادر شهر منطقه ای ، براحتی می تواند موجبات تکوینو شکوفایی هوشمندی را طی نماید. روش تحقیق ، میدانی (از طریق پرسشنامه بخشی از اطلاعات تحقیق گردآوری شده) و توصیفی – تحلیلی بوده و از منابع اسنادی و کتابخانه ای و ابزار مشاهده برای تحلیل مباحثاستفاده شده است. و طبق نتایج آزمون t-test میزان سرمایه اجتماعی (آگاهی عمومی و مشارکت اجتماعی)شهروندان از حد متوسط بالاتر می باشد که با وجود این پتانسیل ویژه براحتی شهرنشنی هوشمند محقق واقتصاد سیاسی تسهیل می گردد.