سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: سومین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

مریم حسین محمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد ترویج و آموزش کشاورزی
داریوش حیاتی – عضو هیئت علمی بخش ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه شیراز

چکیده:

سرمایه اجتماعی در پیشبرد توسعه روستایی نقش و اهمیت بسزایی دارد و مقیاس و شاخصهای پایداری بطور معمول در مفهوم فیزیکی آن درک شده است شاخصهای اقتصادی نیز بخوبی تفهیم شده اما آنچه مورد غفلت قرارگرفته آگاهی از موضوعات اجتماعی آن است هرچند در دنیا درباره اهمیت نقش سرمایه اجتماعی و تاثیر آن بر توسعه روستایی تاکید زیادی شده است اما علیرغم تصدیق و تایید جهانی مبنی بر انیکه سرمایه اجتماعی یکی از مولفه ها و تعیین کننده های توسعهروستایی است شواهد حاکی از آن است که در برنامه ریزی ها توسعه روستایی کشور این مهم کمتر مورد توجه برنامه ریزان وسیاستگذاران توسعه روستایی بوده است ودر واقع این خلا در ادبیات توسعه روستایی ما بارز است لذا شناخت سرمایه اجتماعی وتطبیق آن با مولفه های روستایی ضروری می باشد زیرا میزان این سرمایه حتی م ی تواند سرمایه های فیزیکی و اقتصادی را تحتتاثیر قرار دهد.سرمایه اجتماعی می تواند در ابعاد و جنبه های مختلف و متفاوتی چون ایجاد اعتماد مشارکت و ارتباطات مناسب توسعه روستایی را متاثر سازد دراین میان می توان به تاثیر مشارکت در برنامه های توسعه روستایی بررفاه امنیت اجتماعی ودرک مناسب از خوشبختی و یا نیز به کاهش بی اعتمادی بین روستائیان که اکنون از معضلات جامعه روستایی می باشد اشاره نمود.