سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی توسعه نظام تامین مالی در ایران

تعداد صفحات: ۲۳

نویسنده(ها):

کاظم چاوشی – دکتری مدیریت مالی دانشگاه علوم اقتصادی
معصومه الماسی – دانشجوی کارشناسی ارشد MBA

چکیده:

این مقاله بهجایگاه سرمایه گذاریمخاطره پذیر و اهمیتی که این نوع سرمایه گذاری درتامین مالی شرکت ها درمحیط متغیر امروزیدارند می پردازد امروزه شرکت ها به نوآوری های موجود در طرحهای کارآفرینانه شرکت ها مانند ایجاد کسب و کار جدید در درون کسب وکار موجود و یا تغییر کسب وکار موجود از طریق تغییرات استراتژیک پاسخ میدهند با این وجود درتصمیم گیری مرتبط با نوآوری های بنیادی در سازمان همواره یک چالش دائمی وجوددارد زیرا ساختارهای مورد نیاز برای بهره برداری ازمنابع موجود می تواند مانع توانایی های یک شرکت در پاسخگویی سریع به نوآوریهایی شود که فعالیت های کنونی شرکت را مختل می کند کارآفرینی شرکت ها اغلب به صورت داخلی است اما بررسی ها نشان میدهد که سرمایه گذاری های جدید درخارج از شرکت موثرتر است به گونه ای که شرکت های بزرگ با گسترش مرزهای خود از طریق مشارکتی وسرمایه گذاری درسرمایه گذاریهای کارآفرینی کوچک ممکن است سودفراوانی به دست آورند. این مقاله سرمایه گذاری مخاطره پذیر را و کمکی که این نوع سرمایه گذاری به شرکت های بزرگ در دسترسی به نوآوریهای بنیادین و مدیریت آن می کند توصیف می کند.