سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران 1385

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سعید محمدی – گروه فیزیک، دانشگاه پیام نور، فریمان

چکیده:

سریعترین حالتهای چرخشی در هسته های نوترون غنی 190 Os و 188 Os با استفاده از واکنش ناکشسان شدید 82 Se+ 192 Os با انرژی پرتابـه با انرژی پرتابـه به دست آمدند . هدف 190 Os بقدر کافی ضخیم است ) ) >50 mg/cm 2 تا تمام هسته های به وجود آمده را در محدوه هدف متوقف کند، و باعث کاهش پهن شـدگی گـذارهای آشکارسـاز 40 به دست آمدند که تشکیل شده بـود از GASP گاما به دلیل جابجایی دوپلری گردد . پرتوهای گامای گسیل شده از هسته های برانگیخته با استفاده از آرایه ژرمانیوم CSS و 80 بلور آشکارساز BGO ، که تقریباّ یک کره 4π در پیرامون هدف را تشکیل می دادند . با استفاده از ماتریس های 2 و 3 بعدی که بطور نرم افـزاری برای پرتوهای گا ما تشکیل شده بودند و نشان دهنده همزمانی بین پرتوهای گاما برای هر یک از هسته ها بودند ، الگوی وااپاشی ترازهـای برانگیختـه بـرای هـسته هـای 190 Os 188 Osتا اسپینهای بالا (I =22)برای اولین بار به دست .آمدند