سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۷

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

رضا سرحدی – مرکز تحقیقات نانوفناوری دانشگاه فردوسی
ناصر شاه طهماسبی – مرکز تحقیقات نانوفناوری دانشگاه فردوسی-گروه فیزیک، دانشگاه فردوسی
محمود رضایی رکن آبادی – گروه فیزیک، دانشگاه فردوسی،
محمدمهدی باقری محققی – مرکز تحقیقات نانوفناوری دانشگاه فردوسی-گروه فیزیک، دانشگاه علوم پای

چکیده:

در این گزارش اکسید ایندیوم با ناخالصی قلع( به نسبت ۱:۱۰ )توسط روش سل- ژل و با کمک اتیلن گلیکول به عنوان عامل پلیمرساز و اسید سیتریک به عنوان عامل کمپلکس سازدردماهای ۳۵۰,۵۰۰,۶۵۰۰Cتهیه شد. آنالیزهای ساختاری توسط XRD تنها تشکیل فازمکعبی اکسید ایندیوم را نشان می دهد. اندازه نانوذرات به کمک رابطه شرر تعیین شدند. تصاویر TEM نیز برای تحلیل مورفولوژی نانوذرات به کار گرفته شد. درنهایت تقش پارامترهای زمان بازپخت و دما روی تشکیل فاز و اندازه نانوذرات بررسی شد.