سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی نانوالکترونیک ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مریم رحیمی کازرونی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهرد
علی رفیعی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد کازروند
قاسم روایی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد کازروند

چکیده:

آرایه های آنتنی بدلیل داشتن قابلیتهای لازم برای شکلل دهکی ترتکود هکدای ترتود جه دارندگی و بهره بالا یلی از مستعد ترین نوع آنتنها در این زمینه می باشند. بطور کلی در سنتز تترن آرایه ای از آنتنها توجه اصلی به تعیین تحریک آنتنهکا بکرایتولید یک تترن دلخواه معطوف می گردد. می توان مسئله تعیین تحریک آنتنهکای موجکود در آرایه را به سه دسته اصلی تقسیم کرد. اولین مسئله سنتز تترن آنتند تولید تترنی اسککه صفرهای آن در جهات مورد نظر قرار گیرد. دومین مسئله تولید تترنی با تهنای ترتکوی بسیار باریک می باشد که سطح گلبرگهای جانبی آن نسب بکه گلبکرا اصکلی بسکیار تکایین باشد. سومین مسئله تولید یک ترتوی شلل یافته می باشد