سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۷

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مجید مرشدیان راد – گروه فیزیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم
پرویز بروجردیان – گروه فیزیک، دانشگاه صنعتی مالک اشتر ، تهران
مریم بردبار – گروه فیزیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم
منیر کمالیان – گروه فیزیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم

چکیده:

در این مقاله، نانوذرات نیمرسانای SnO بطور موفقیت آمیزی به دو روش گرمایی (بوسیله هیتر) و راهحل مایکروویو سنتز شدند. بدین منظور مواد اولیهای چون: پیش ماده SnCl2.2H2O و اسید و باز HCl و NH4OH مورد استفاده قرار گرفتند. با تغییراتی که روی pH محلول و شرایط رسوبگیری صورت گرفته، محصولاتی متنوع از نظر اندازه ذره و مشخصات فیزیکی و اپتیکی بدست آمده است. برای مشخصهیابی محصولات،از دستگاههای X-Ray Diffractometry ، EDAX ، Scanning Electron Microscopy و و اسپکتروفوتومتری UV-Vis استفاده شده است. بوسیله روشهای گرمایی و مایکروویو، به ترتیب اندازه ذرات حدود ۲۵ و ۱۹ نانومتر حاصل شدند. با مطالعه طیفهای جذبی بدست آمده، ارتباط میان میزان جذب اپتیکی و اندازه ذرات مشخص شده است. همچنین گاف انرژی محاسبه شده برای کوچکترین ذرات حدود ۳/۲۱eV می باشد که بزرگتر از گاف انرژی گزارش شده (۳-۲/۵ eV) برای منواکسید قلع است.