سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمدرضا براتی – دانشگاه تهران، دانشکده فنی، قطب مواد مغناطیسی، گروه مهندسی متالورژ
سیدعلی سیدابراهیمی – دانشگاه تهران، دانشکده فنی، قطب مواد مغناطیسی، گروه مهندسی متالورژ
علی رضا بدیعی – دانشگاه تهران، دانشکده علوم، گروه شیمی

چکیده:

در تحقیق حاضر، فریت نیکل – روی از ژل نیترات – سیترات حاوی نیترات آهن، نیترات نیکل، نیترات روی و اسید سیتریک تحت فرآیند سل – ژل خود احتراقی تهیه شد . آنالیز حرارتی فرآیند احتراق
بوسیله روش TGA مورد بررسی قرار گرفت . نتایج حاصله نشان داد که ژل نیترات – سیترات رفتار خود احتراقی از خود نشان می دهد . همچنین با کلسینه کردن خاکستر پودر حاصل از فرآیند تجزیه حرارتی ژل در دمای ١٠٠٠ Cْ به مدت یک ساعت، اثر مقدار روی بر تشکیل ترکیبات فازی مختلف، اندازه متوسط و مورفولوژی پودرهای فریت حاصله مورد بررسی قرار گرفت . نتایج حاصل از اندازه گیری میانگین اندازه ذرات پودر فریت با استفاده از روش XRD و همچنین تصاویر SEM ، روندی کاهشی را برای اندازه دانه با افزایش مقدار روی نشان می دهند .