سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی نانومواد و نانو تکنولوژی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محمد روحانی – دانشگاه ولی عصر عج رفسنجان
محمدامین سمیع – دانشگاه ولی عصر عج رفسنجان
مهران پورامیری – دانشگاه جامع علمی کاربردی جهادکشاورزی کرمان
سلما کلانتری – دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

درسالهای اخیر نانوذرات جدید به خاطر ویژگیهای الکتریکی مکانیکی و شیمیایی آنها که تفاوت معنی داری با ذرات بالک آنها دارد موضوع تحقیقات قرارگرفته است پیشرفت درعلوم و فناوری نانودردهه های گذشته فرصتهای زیادی برایبررسی اثرات بیولوژیکی از جمله اثرات حشره کشی نانوذرات ایجادکردهاست دراین پژوهش نانوذرات 70%Zn-29%Tio2-1%Ag به روش سولووترمال تهیه و اثر حشره کشی آن و آفت کش ایمیداکلوپراید روی شته خرزهره Aphis neriiHem: Aphididae بررسی گردید نتایج تصویربرداری با میکروسکوپ الکترونی روبشی SEM نشان داد که نانوذرات سنتز شده دراین پژوهش دارای اندازه 49 نانومتر می باشد نتایج این آزمایش پس از 36 ساعت برای نانو ذرات و بعد از 24 ساعت برای آفت کش ثبت گردید. مقدار LC50 و شیب منحنی برآورد شده برای نانوذرات به ترتیب 528/51 و 0/83 و برای ایمیداکلوپراید به ترتیب 0/66 و 0/51 بود.