سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۷

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محمود بهار – گروه فیزیک دانشگاه تربیت معلم، تهران
حسین آفریده – گروه فیزیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران
سارا وثوقی یزدانی – گروه فیزیک دانشگاه تربیت معلم . تهران
وحیده حیدری دولت آبادی – گروه فیزیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر . تهران

چکیده:

در این تحقیق، طیف جذبی SEM و SPM ، XRD ،XRF ، UV-Vis را برای نانوذره های نیمرسانای ZnS:Fe+2 ، ZnS:Mn+2، ZnS تهیه کردیم . اثر کوچک شدن این نانوذرات را ، که به روش مهار شیمیایی سنتز شدند ، بر روی گاف انرژی مطالعه کردیم . گاف انرژی ZnS در حالت حجیمeV6ر ۳ است و گاف انرژینانوذرات ما در حدود۵eV ر ۴ محاسبه شد .