سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سی امین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

سمیه ویسه – کارشناس ارشد شیمی کاربردی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

چکیده:

هدف از این مقاله، ارائه روشی جهت پیش تغلیظ نمونه ه ای آب با استفاده از تهیه ستو نIIPجهت خوانش بهینه این نمونه ها با حد تشخیص بهتر می باشد. این بررسی شامل سنتز ستون پلیمر حک شده یونی IIP) برای یون تو ریم می باش د. کمپلکس یون تو ریم با استفاده از نیترات توریومTh(NO3)4 .4H2O)) به عنوان هسته اولیه پلیمر و اس ید متاکریلی ک ودی کلرومتان جهت ایجا د ی ک محلول شفاف و همچنین استفاده از تری اتی ل آم ین به منظور حل شدن کامل یو ن تو ریم در محلول استفاده شده است و سپس با استفاده از لیگاند دی وینیل فسفنیک اسیدVIP) به وجود می آی د. از اتیلن گلایکول دی متاکریلاتEGDMA) به عنوان اتصال دهنده ی عرضی و از آزوبیس ایزوبوتیرونیتریلAIBN) که نقش آغازگر را برای عمل پلیمریزاسیون دارد، برای سنتز نهایی پلیمر استفاده گردید کمپلکس پلیمر شاهدNIP) نیز تحت شرایط فوق اما بدون حضور یون تو ریم و لیگاند، سنتز گ ردی د. ازIIP بدست آمده به عنوان جاذبی با قدرت و توانایی جذب بالا برای نمونه های حقیق ی آب در استخراجبا فاز جامدSPE)می توان استفاده کرد(IIP-SPEهمچنین آزمایشاتی از قبی ل، اثرpH IIPبه میزان جذب، میزان غلظت و حجم اسید جهت شویش برای بررسی کارایی ستون انجام شده اس ت. شواهدتجربی بدست آمده نشان داد که حداکثر میزان جذب یون تو ریم در 7pH = اس ت. همچنین محلول اسید نیتریک 1 مولار و در حجم 5 میلی لیتر دارای بالاترین میزان شویش است. حجم رسوخ برای تو ریم بیش از 150 میلی لیتر اندازه گیری شد