سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی صدسال معماری و شهرسازی ایران معاصر

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

مرضیه اسدی خویینی – کارشناس معماری

چکیده:

شهرنشینی و صنعتی شدن شیوه های سنتی زندگی را ویران کرد و بهدنبال آن مفاهیم و ارزشهای اخلاقی درست و نادرست نیز فروپاشید دراین شرایط جدید نیز هیچ مجموع روشن و نوینی از ارزش ها و هنجارها ایجادنشد و افراد کوشیده اند تا شیوه زندگی خاص خودر ا ابداع کنند که دراین راه بسیاری از آنها فروپاشیدند بنابراین جامعه امروز ایران را میتوان نمود عینی این گفته دانست و چون کالبد جدا از محتوا نیست معماری امروز ایران هم به کالبد تجسم یافته جامعه ماست و این آشفتگی درمعماری نیز نمود می یابد درجامعه ایران گذر از سنت به سمت مدرنیته بطور جدی و دقیق از حدود یک قرن پیش آغاز شده است و هم اکنون نیز درجریان است زیرا جامعه ما هیچگاه زیرساخت های مدرنیته را بصورت کامل دراختیار نداشته و ازنظر فنی نیز همواره کمبودهای فراوانی وجود داشته است این مقاله به تبیین رویکرد سنت درمعماری ایران دردوره معاصر و رویارویی آن با پدیده تجدد که مفاهیمی چون مدرنیسم مدرنیته و نوگرایی را به دنبال دارد خواهد پرداخت