سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: دومین همایش ملی معماری پایدار و توسعه شهری با رویکرد پدافند غیر عامل در معماری و شهرسازی

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

یاشار جامعی – دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی منطقه ای، دانشگاه تهران، پردیس هنرهای زیبا
هدی پورپیرعلی – دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی منطقه ای، دانشگاه تهران، پردیس هنرهای زیبا

چکیده:

با تجمع سرمایه های مادی و انسانی در شهرها مخصوصا پایتخت ها، این سکونتگاه ها به اهداف عمده دشمن برای حمله وبمباران هوایی مبدل شده اند. باتوجه به خسارات سنگین در بمباران هوایی و حملات موشکی به تاسیسات، تجهیزات و جمعیتشهرها به علت ساخت وسازهای غیراصولی و آسیب پذیر، متمرکزسازی و متراکم سازی تاسیسات، عدم رعایت مولفه های دفاعیو امنیتی و غیره، سنجش آسیب پذیری شهرها در حملات هوایی ضروری به نظر می رسد. هدف از این پژوهش شناساییمعیارهای سنجش آسیب پذیری شهرها دربرابر حملات هوایی با تاکید بر ناحیه 6 منطقه 3کلانشهر تهران (با توجه به جمعیتقابل ملاحظه و کاربریهای مهم آن) و بررسی میزان آسیب پذیری این ناحیه باتوجه به معیارهای شناسایی شده در سنجشآسیب پذیری بر اثر حملات می باشد. در نهایت نیز پیشنهاداتی شهرسازانه بارویکرد پدافندغیرعامل در جهت تامین هرچهبیشتر ایمنی و آسایش ساکنین منطقه مورد بررسی، ارائه شده است. روش تحقیق به لحاظ ماهیت، ترکیب دو روش قیاسی واستقرایی می باشد و به منظور بررسی و سنجش محدوده از روش تحلیلی، پیمایشی و مطالعه ی میدانی استفاده شده است.مدل سنجش، بر اساس روش تحلیل سلسله مراتبی تدوین می گردد و از طریق نرم افزارهای ArcGis و Excel ، به ترتیبتحلیل های مکانی و آماری مربوطه در تحقیق صورت خواهد گرفت. نتایج تحقیق نشان می دهد که این ناحیه از اصولپدافندغیرعامل در شهرسازی تبعیت نکرده است و در وضع مناسبی به سر نمی برد و نیازمند راهکارهایی در این خصوص میباشد که در ادامه پژوهش ارائه شده اند.