سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: هفتمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران (جغرافیای سیاسی شهر)

تعداد صفحات: ۲۰

نویسنده(ها):

محمد ساسانی پور – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری؛ دانشگاه مازندران
آدینه ادیب – کارشناس ارشد علوم اجتماعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
غزاله ذوالفقارلو – کارشناس برنامه و بودجه شهرداری شیراز

چکیده:

امروزه توجه به مفهوم امنیت شهروندان و روشهای ارتقاء آن، به عنوان یکی از اولویت هایاساسی تئوری پردازی شهری تبدیل شده است. معیار های شناخت و تحلیل امنیت در پهنه شهربسیار متفاوت است و با توجه به مؤلفه های کالبدی، کارکردی و محیطی نوسان پیدا می کند.شهر شیراز به دلایلی مانند تنوع فرهنگی به دلیل مهاجرت از اقصی نقاط کشور و نزدیکی بهاستانهای شرقی و جنوبی، عوامل کالبدی، اجتماعی، اقتصادی، امنیت را در مناطق مختلف باتغییراتی مواجه کرده است. هدف این پژوهش سنجش تفاوت احساس امنیت روانشناختیکاربران فضاهای عمومی در مناطق مختلف شهری شهر شیراز می باشد. این پژوهش از نظرروش شناسی از نوع توصیفی- تحلیلی و روش نمونه گیری پیمایشی، که حجم نمونه برابر 386نفربوده است. داده ها با استفاده از بسته نرم افزار آماری برای علوم اجتماعی (SPSS) موردتجزیه و تحلیل قرار گرفتند. همچنین برای تحلیل تفاوت بین متغیرهای مستقل و وابسته ازآزمون F-Test استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که میزان احساس امنیتروانشناختی کاربران فضاهای عمومی در مناطق کمدرآمد با میانگین 2/16 بیش از میانگینمیزان احساس امنیت کاربران فضاهای عمومی در مناطق مرفه نشین (2/14) و متوسط نشین(1/93) است. با توجه به میانگین داده های موجود در مناطق مختلف شهر شیراز ، تفاوت مشاهده شده بین میانگین های مناطق مختلف شهر از نظر میزان احساس امنیت فضاهایعمومی، هرچند با اندک تفاوت مورد تایید قرار می گیرد.