سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: هفتمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران (جغرافیای سیاسی شهر)

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

عزت الله مافی – دکتری جغرافیا برنامه ریزی شهری، استادیار گروه جغرافیا، دانشگاه فردوسی مشهد
سیدمحمد باخرزی – کارشناسی جغرافیا- برنامه ریزی شهری، گروه مشاوران جوان شهرداری مشهد
زینب علیزاده – کارشناسی جغرافیا- برنامه ریزی شهری، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

امنیت در تمام جوامع بشری سوای هرگونه اصول اجتماعی و زیستی و در انواع مختلف سکونتگاهها،مهمترین اصل و زیر بنای تحرک، تولید، تداوم زندگی، بقای جامعه و سعادت آن است. در شهرها نیزکیفیت زندگی شهری در سایه امنیت به منتهای مطلوب خویش میرسد و ناامنی مکان های عمومی وفضاهای شهری مانعی بر تداوم حیات انسانی شهر و رشد و توسعه آن است. ازین رو است که تحقیق وپژوهش در این زمینه ضروری خواهد بود. هدف در این تحقیق بررسی میزان امنیت در شهر مرزیتربت جام، عوامل موثر و میزان اهمیت آنها بر احساس امنیت شهروندان است. روش تحقیق از نوعتوصیفی- تحلیلی بوده و اطلاعات مورد نیاز از منابع کتابخانه ای و پرسشنامه گردآوری گردیده و درفرآیند تحقیق جهت تجزیه و تحلیل نتایج آن از نرم افزار SPSS استفاده شده است. جامعه آماری دراین تحقیق براساس فرمول کوکران 381 نفر (ساکنین 15-49 سال) می باشد. هم چنین جهت آزمودنفرضیات و استنباط نتایج از آزمونهای همبستگی پیرسون، t تفاوت میانگینها،تحلیل واریانس و تحلیلرگرسیون چند متغیره استفاده گردیده است. نتایج حاصل نشانگر احساس امنیت بالا فقط در 30 درصدجامعه مورد بحث است، همچنین میزان تاثیر عوامل موثر بر احساس امنیت و معناداری این شاخص هابه ترتیب عبارتند از: نقش نیروهای انتظامی، اوضاع فیزیکی و اجتماعی شهر، عملکرد رسانه ها، پایگاهاجتماعی-اقتصادی شهروندان. در نهایت امر راهکارهایی جهت ارتقای امنیت و افزایش آن در بینشهروندان این شهر ارائه شده است.