سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علی ربانی خوراسگانی – استادیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه اصفهان
غلامرضا صدیق اورعی – عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد
مهدی خنده رو – کارشناس ارشد جامعه شناسی

چکیده:

برای دستیابی به توسعه محله ای که مبتنی بر مشارکت شهروندان در برنامه های توسعه می باشد بایستی ظرفیت سازی نمود ظرفیت سازی در سطح محله از طریق شناخت سرمایه اجتماعی میسر می شود هدف این مقاله شناخت ابعاد و سرمایه اجتماعی در سطح محله می باشد روش تحقیق مطالعه حاضر از نوع پیمایشی بوده داده های این پژوهش با استفاده از پرسشنامه و به روش نمونه گیری چندمرحله ای به دست آمده است جامعه اماری ساکنانمحله های منطقه 9 مشهد بودندکه تعداد 381 نفر در 8 محله انتخاب گردیدند. ابعاد پیوند همسایگی اعتماد، مشارکت اجتماعی، کنترل غیررسمی و احساس تعلق به محله مهمترین ابعاد سرمایه اجتماعی در نظر گرفته شد و یافته های این تحقیق نشان میدهد که میانگین سرمایه اجتماعی افراد در سطح محله در یک طیف پنج قسمتی 2/99 به دست امده است که کمی از حد متوسط پایین تر است