سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی شهرهای مرزی و امنیت، چالشها و رهیافتها

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حسین کماسی – دانشجویان کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری
علی خدادادی – دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی روستایی

چکیده:

یکی ازعوامل بسیارمهم و بنیادی درتوسعه پایدارهرکشور میزان تعامل اثربخش دولت و مردم ازسه جنبه اعتماددولت به مردم مردم به مردم و مردم به دولت می باشد و دراین میان هرچه ارتباط و اعتماد کم رنگتر باشد ازاثربخشی برنامه های تدوین شده به همان میزان کاسته خواهد شد امروزه مشارکت به عنوان کلیداصلی توسعه و مدیریت برنامه های شهری شناخته شده و تحقق آن درعمل نیازمند توافق عمومی درتصمیم گیری ها و اقدامات اجرایی است تحقیقات ثابت کرده اند که مشارکت مردمی به پیشبرد سریع کارایی بیشتر و صرف هزینه کمتر جهت انجام امورمنجرمی شود هدف این مقاله سنجش میزان و نوع مشارکت شهروندان زاهدانی با پلیس دربرقراری نظم و امنیت درشهرمرزی زاهدان می باشد این تحقیق ازلحاظ هدف کاربردی و ازنظر روش توصیفی تحلیلی میب اشد جامعه آماری تحقیق را شهروندان شهرزاهدان تشکیل میدهند که با استفاده از روش نمونه گیری کوکران تعداد130نفر بهعنوان حجم نمونهدرنظرگرفته شده است.