سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: سومین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

سلیمان رسولی آذر – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی مهاباد
سعید فعلی – دانشجوی دکتری آموزش کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس
غلامرضا پزشکی راد – دانشیار دانشگاه تربیت مدرس
ابوالحسن یعقوبی – کارشناس ارشد ترویج و آموزش کشاورزی

چکیده:

هدف کلی این تحقیق پیمایشی سنجش نگرش کشاورزان تحت پوشش طرح گندم نسبت به خدمات مشاوره ای کارشناسان ناظر طرح و بررسی مسائل و مشکلات آنها می باشد ابزار پژوهش پرسشنامه ای ساختارمند حاوی سوالات بسته پاسخ بود که روایی و پایایی آن تایید گردید. جامعه آماری مورد نظر شامل کلیه کشاورزان تحت پوشش طرح گندم استان آذربایجان غربی در سال زراعی 87-86 است N=6293 که ازاین میان تعداد 362 نفر به روش نمونه گیری طبقه ای و خوشه ای به عنوان نمونه آماری با استفاده از جدول کرجسی و مورگان انتخاب شدند و درنهایت 326 پرسشنامه مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفت.N=326 نتایج توصیفی تحقیق نشان داد که نگرش اکثریت 279 نفر یا 85/60% کشاورزان تحت پوشش طرح گندم نسبت به کارشناسان ناظر طرح در سطح بی نظر است. سایر نتایج تحقیق نشان میدهند که رابطه معنی داری بین اندازه مزرعه فاصله مزرعهه تا نزدیک ترین مرکز خدمات و دانش فنی کشاورزان با نگرش آنها نسبت به کارشناسان ناظر طرح وجود دارد مسائل و مشکلاتی که کشاورزان تحت پوشش طرح گندم با آن روبرو هستند شامل عدم دسترسی به نهادها در زمان مناسب تاخیر در انعقاد قرار دادها بین کشاورز و کارشناس ناظر و عدم قدرت اجرایی کارشناسان ناظر و عدم تایید امضا آنها توسط نهادها می باشد.