سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: سومین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

حسین آگهی – دانشیار دانشکده کشاورزی دانشگاه رازی، نویسنده مکاتبه کننده
سیدیعقوب هاشمی – کارشناس ارشد توسعه روستایی دانشگاه رازی.

چکیده:

از سه نیاز اساسی انسان یعنی غذا، پوشاک و مسکن محققاً غذا از مهمترین است چون بدون غذا اساسا انسان نمی تواند زنده بماند و زندگی کند . بخش کشاورزی مسئول تهیه غذا برای انبوه مردم ی است که تعدادشان پیوسته افزایش نیز می یاب د. توسعه کشاورزی در چارچوب توسعه ملی یک کشور مورد بحث قرار می گیرد و به عنوان یک بخش اقتصادی مهم نقش حیاتی در توسعه ملی ایفا م ی نماید. این پژوهش، از مفاهیم، نظریه ها و رهیافت های روانشناسی اجتماعی بهره می برد . هدف اصلی، سنجش نگرش کشاورزان شهرستان کرمانشاه نسبت به مراکز ترویج و خدمات جهاد کشاورزی و مروجین است . چارچوب نظری پژوهش، بر مبنای رهیافت سه مؤلفه ای نگرش و نظریه رفتاری برن امه ریزی شده فیشبین و ایزن استوار است . چهار متغییر تحقیق تحت عناوین ارزیابی فایده انتظار فایده انتظار دیگرا ن انگیزه پیرو ی از انتظارات دیگران از نظریه فوق استخراج شده اند تحقیق حاضر از نوع توصیفی یا غیر آزمایشی و پیمایشی است . در این تحق یق از پرسشنامه ای مشتمل بر 39 گ ویه با طیف لیکرت استفاده گردیده که قابلیت اعتماد آن به شیوه آلفای کرونباخ 0/909 و اعتبار آن از طریق مشورت با کارشناسان حاصل شده است . روش نمونه گیری چند مرحله ای و حجم نمونه با توجه به جدول مورگان 385 نفر بدست آمد . نتایج در بخش توصیفی نشان می دهد که ارزیابی کشاورزان از مراکز خدمات و مروجین در سطح متوسط می باشد . بیشتر کشاورزان از مراکز خدمات انتظار فایده بالایی دارند، انتظارات دیگران را بالای متوسط و انسجام اجتماعی در روستاها بالاست . در بخش آمار تحلیلی یا استنباطی با استفاده از تح لیل عام لی، 10 عامل از 39 گویه که دارای بیشترین بار عاملی بودند استخراج شدند سپس از بین 10 عامل ، آنهایی که با همدیگر همبستگی معنی داری نداشتند وارد تحلیل رگریسون چند گانه شدند . این فرایند منجر به 22 جفت متغییر و در نتیجه 22 معادله رگریسون شد که می تواند در محاسبه نمره نگرش که همان متغ یرهای مستقل تحلیل رگریسون هستند، کمک باشد