سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: هفتمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران (جغرافیای سیاسی شهر)

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

محمد صادقی – دانشجوی دکتری جغرافیای سیاسی دانشگاه خوارزمی
محمود دهقان – دانشجوی دکتری جغرافیایی سیاسی دانشگاه خوارزمی

چکیده:

احساس امنیت یکی از شاخص های مهم کیفیت زندگی به شمار می رود که سنجش و آگاهی از میزاناین شاخص برای برنامه ریزان و مدیران شهری و امنیتی بسیار اهمیت دارد. تحقیق با هدف سنجشمیزان احساس امنیت ساکنان محله سفین قدیم جزیره کیش و تحلیل ارتباط آن با میزان ارتباط بامساجد و دینداری افراد صورت گرفته است. نوع تحقیق کاربردی و توسعه ای و روش انجام آنتوصیفی و تحلیلی است. روش جمع آوری اطلاعات به دو صورت اسنادی و میدانی که در روش میدانیبا استفاده از پرسشنامه و مصاحبه اطلاعات جمع آوری شده است. جامعه آماری ساکنان محله سفینقدیم کیش، حجم نمونه آماری با استفاده از فرمول کوکران محاسبه و 220 پرسشنامه در نظر گرفتهشد. نتایج پرسشنامه در محیط نرم افزاری spss و با مدلهای آماری تحلیل شدند. نتایج تحقیق بیانگرآن است که ساکنان محله سفین قدیم از احساس امنیت اجتماعی خوبی به میزان 80 درصدبرخوردارند. احساس امنیت در این محله با میزان دینداری افراد و میزان ارتباط آنها با مسجد ارتباطمعناداری وجود دارد هرچه افراد دیندارتر و میزان ارتباط آنها با مساجد بیشتر بود میزان احساسامنیت آنها بویژه احساس امنیت اجتماعی و روحی و روانی آنها نیز بیشتر بود.