سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: دومین کنگره تخصصی مدیریت شهری ایران

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

سیدمحمد زارع – دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه پیام نور تهران
راضیه السادات پورموسوی – دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه پیام نور تهران

چکیده:

امروزه، صنعت گردشگری به عنوان رویکردی جدید برای توسعه همزیستی انسان و طبیعت، به منظور بهره وریاقتصادی در توسعه مناطق جایگاه چشمگیری یافته است. اکوتوریسم گرایش نوین در صنعت گردشگری بوده وچشماندازها و مناظر زیبای طبیعت از جمله کوهستان، بیابان، منابع آبی و پوشش گیاهی از کانون ها و جاذبههای اکوتوریست هستند. شهر ابرکوه به دلیل واقع شدن به عنوان یک شهر بین راهی (اصفهان، فارس و یزد) ودارای آب و هوای کاملا متفاوت و با داشتن جاذبههایی همچون: چشمه سارها، آبشار، پارک ملی، و… واجدتوانمندیهای بسیاری در صنعت گردشگری است که میتواند با توجه بیشتر به یکی از قطبهای بزرگاکوتوریستی استان تبدیل شود. در این پژوهش با روش ترکیبی (توصیفی، تحلیلی و کتابخانه ای) با رویکردتوسعه – کاربردی به بررسی موضوع در شهر ابرکوه پرداخته شده است. همچنین لازم به ذکر است مدل و نرم افزارهای مورد استفاده شامل و GRAFER ،SPSS ،GIS و EXCEL با مدل SWOT می باشد. که نتایج تحقیق نشان داده است. گرچه در سال های اخیر ورود گردشگر به شهر ابرکوه افزایش یافته و در مقابل متغیرهای وابسته ان (اشتغالزایی، افزایش درامد و غیره) را شامل گردیده است. همچنین این شهر دارایپتانسیل های طبیعی و انسانی فراوانی در این زمینه دارد اما به علت نقص برنامه ریزی و عدم مدیریت صحیحیا این منابع صحیح استفاده نگردیده است و یا اینکه این منابع جهت رفع نواقص این صنعت بکار گرفته نشدهاست. در نتیجه در ادامه تحقیق با تعیین نقاط قوت و ضعف تحقیق به ارائه راهبردی در این زمینه پرداخته است.