سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سی امین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

علی رضا حدادپور – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی اقتصادی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ع
محمد یزدی – دانشیار، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
راضیه محمدی – استادیار، گروه زمین شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد آشتیان، آشتیان،
هادی گلزار – کارشناس ارشد، شرکت مجتمع نگین معادن احیاء سپاهان، اصفهان، ایران

چکیده:

کانسار سرب هزارآباد در ۵ کیلومتری جنوب خاوری شهرستان آشتیان و ٨۵ کیلومتری شمال خاوری شهرستان اراک در استان مرکزی واقع شده است. منطقه مورد مطالعه در کمربند ماگمایی ارومیه-دختر قرارگرفته است. واحدهای سنگی موجود در منطقه شامل آهک پلاژیک، لیتیک توف سبز، لیتیک توف خاآستری روشن تا متمایل به سبز همراه سنگ آهک ماس های، مارن قرمز تا سبز آ مرنگ، میکروآنگلومرا، سنگ آهک، آریستال لیتیک توفخاآستری تیره، گداز ههای آندزیتی و مارن سبز، گ لسنگ، شیل و سنگ آهک م یباشد. کانه زایی درمنطقه غالباً از نوع پرکننده شکستگی ها و فضاهای خالی است، که حتی درنمونه های دستی هم قابل مشاهده میباشد. در بعضی از قسمت ها کانسنگ ماهیت برشی دارد. علاوه برآن، کانه زایی گاهی به صورت افشان در متن سنگ نیز دیده می شود اما کانه زایی افشان در منطقه گسترش کمی دارد. کانه زایی در محدوده کانساردر امتداد گسل ها صورت گرفته است، به طوری که چهار رگه کانه دار با روند خاوری -باختری را می توان تفکیک نمود. رگه ها فاصله چندانی با هم ندارند. مهم ترین رگه های کانه دار در بخش جنوبی قرارگرفته اند. گسل های کنترل کننده کانه زایی خود بوسیله گسل هایی باروند شمال شرقی-جنوب غربی که در امتداد آبراهه ها وجوددارند جابجا شده اند. کانی اصلی منطقه گالن است آه به همراه باریت، در امتداد چهار گسل موازی با یکدیگر تشکیل شده اند. علاوه برگالن، کانی اسفالریت هم در داخل تونل ها می توان مشاهده کرد.