سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سی امین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

رضا عزیزی – دانشجوی کارشناسی ارشد چینه شناسی و فسیل شناسی
امراله صفری – دکتری چینه و فسیل شناسی
حسین وزیری مقدم – دکتری چینه و فسیل شناسی
احمدرضا خزاعی –

چکیده:

سازندتاربور یک واحدکربناته رودیست دار و سرشار ازفرامینیفرهای کف زی بزرگ به سن مائستریشتین است که درحوضه زاگرس نهشته شدهاست دراین تحقیق نهشته های سازند تاربور در5کیلومتری جنوب غرب سمیرم مورد بررسی قرارگرفته است سازند تاربور درناحیه مورد مطالعه با ضخامت 462 متر ازسنگهای کربناته و اواری تشکیل شده است.مرز زیرین سازند تاربور با واحد آواری قرمز رنگ s2 بصورت تدریجی و هم شیب می باشد و مرز بالایی آن با سازند کشکان هم شیب و ناپیوسته به نشانه عدم رسوبگذاری و فرسایش است. داده های زیست چینه نگاری براساس مجموعه فرامینیفرهای بنتیک و پلانکتونیک و نمونه های ماکروفسیلی رودیستی بیانگر سن مائستریشتین پسین برای توالی مورد مطالعه می باشد بیوزون تشخیص داده شده Omphalocyclus-Loftusia- Siderolites calcitrapoides assemblage Zone است