سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: اولین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

ناهید اقدمی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

چکیده:

هدف ازانجام این تحقیق توصیف منزلت سکوت برای فرد وجامعه وتبیین اهمیت وضرورت توجه به آن درتعلیموتربیت می باشد. به منظورتحقق این اهداف ابتداواژه سکوت وابعاد مثبت و منفی آن تعریف می شود،پس ازآنبه ارزش سکوت در روایات وحیات بزرگان که سکوت را به عنوان مهم ترین عامل مناسبات انسانی ورشد تقویمی دانند اشاره ی کوتاهی می شود.درمرحله ی بعداهمیت تربیتی سکوت ازدیدگاه هستی گرایانه ودرضمن آنسکوت عرفانی که حامل این پیام مهم است: «سکوت سرشاراز ناگفته هاست»، بیان می شود.سپس به محوریترین پیام مقاله مبنی برارزش سکوت درتدریس ویادگیری که ازمهم ترین اهداف تعلیم وتربیت می باشد وکاربرد آنموجب پرورش تفکر وبهبود یادگیری می شودپرداخته ودرنهایت برای اجرای سکوت در برنامه های درسی مدارسپیشنهاد هایی مطرح ودرپایان جمع بندی می شود.