سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: همایش ملی مدیریت و آموزش

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مریم برادران حقیر – دانشجوی دکتری برنامه ریزی توسعه در آموزش عالی، علوم تربیتی، دانشگاه مازندران
ابراهیم صالحی عمران – استاد، برنامه ریزی آموزشی، علوم تربیتی، دانشگاه مازندران

چکیده:

دانش برخاسته از پژوهش، نقش مهمی در سیاستگذاری و تصمیم گیری صحیح و کارآمد مدیران ایفا می کند. از آنجاییکه تصمیم گیری مهمترین نقش مدیران در رده های مختلف – به خصوص مدیران ارشد- است، در این مقاله هدفمحققان آن است که به این سئوال پاسخ دهند چگونه می توان بهترین راه انتقال دانش را از سازندگان آن بهسیاستگذاران پیمود؟ چرا که سیاستگذاران سازندگان دانش نیستند اما به آنها نیازمندند. به همین دلیل، با مرور پیشینهو مطالعه اسناد به روش کتابخانه ای، سیاست پژوهی به عنوان شیوه ای بهینه برای پاسخگویی به این سئوال معرفی خواهدشد و ضمن ارائه مدل مفهومی از روند سیاست پژوهی، روش های پژوهش، عوامل مؤثر بر سیاست پژوهش و استفاده ازنتاج آن بررسی شده است و در نهایت مراکز سیاست پژوهی به اجمال معرفی شده اند.