سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی صدسال معماری و شهرسازی ایران معاصر

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

حسن ذوالفقارزاده – استادیار دانشگاه بین المللی امام خمینی ره

چکیده:

وضعیت معماری ایران یک وضعیت گسستگی فرهنگی و انقطاع از ارزشهاست تهاجم و نفوذجهان بینی مادی تحت الشعاع قرار دادن زندگی اجتماعی و زیستگاه ها و فریفتگی به اندیشه های غیربومی موجب گسیختگی دربخشی ازفرهنگ جامعه گردیده است عدم شناخت و تسلط به اصول و مبانی معماری بومی و ضعف بنیه ی طراحی و عدم توان نوآوری سلطه ی فرهنگ غیرخودی را تسری داده است با توجه به ارزشهای حاکم برجامعه این سرزمین مقابله با تهاجم فرههنگی بیگانه را یک تکلیف برای همگان اعلام کرده و تقلید از نمودها و نمادهای بیگانگان را تحریم نموده است و ضرورت ایجاد خلاقیت و نوآوری طراحان جهت خروج از وابستگی فرهنگی را امری حیاتی اعلام کرده است هرچند رشد جمعیت موجب غلبه سیطره کمیت گردیده بی اعتنایی به کیفیت و بی هویتی را درطراحی زیستگاه ها موجب شده است ولی ارزشهای اجتماعی توسعه قلمرو کیفیت را برای طراحان تاکیدی مضاعف می نماید توجه ارکان و اسزمان ها و مدیران تصمیم گیر به جایگاه حساس معماری و شهرسازی و تاثیر روحی و روانی آن را برجامعه درجهت دادن فرهنگ ارزشی نظام را امری ضروری نمودها ست